banner_jubileum_klein

Op de algemene ledenvergadering van 14 maart 2023 is door de leden besloten om als vertrouwenspersoon te kiezen voor het Centrum Veilige Sport Nederland. Dit is het meldpunt en kenniscentrum (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport.

 

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

·       door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

·       als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

·       plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

 

Waar kan ik GOG melden?

Ook in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag of zie je het gebeuren? Neem dan contact op met Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan door te bellen naar 0900-2025590 of een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wil je liever anoniem iets melden? Anoniem een melding doen kan hier.

 

Meer informatie is te vinden op de website van badminton Nederland: https://www.badminton.nl/grensoverschrijdend-gedrag
En op de site van Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/

 

Meldingplicht seksuele intimidatie

Sinds 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder Badminton Nederland. Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

 

Verder is in de statuten (artikel 7.4.) ’t Pluumke ’67 opgenomen dat: “Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.”

 

VOG

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent (het) Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

 

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

 

Binnen ’t Pluumke ’67 is besloten, als preventief beleid, de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle jeugdtrainers een VOG te vragen.

 

Bronnen:

- https://www.badminton.nl/

- https://centrumveiligesport.nl/

- https://nocnsf.nl/

 Vertrouwenspersonen aangesteld 
Evelien Schurink en Frank Peeters zijn aangesteld als vertrouwenspersonen voor Winterswijkse verenigingen en stichtingen. De Winterswijkse Uitdaging heeft, meer dan een half jaar geleden, ver voor de vloedgolf aan meldingen van grensoverschrijdend gedrag, het initiatief genomen voor de inzet van een vertrouwenspersoon. Frank en Evelien, beiden jurist, nemen deze taak op zich. Wethouder Elvira Schepers is blij met dit initiatief. “De actualiteit leert ons helaas dat het belangrijk en ook nodig is dit goed ingeregeld te hebben. (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een gezond verenigingsleven”. Verenigingen en stichtingen die geen vertrouwenspersoon hebben kunnen zich melden bij de Winterswijkse Uitdaging. Bij een melding over grensoverschrijdend gedrag kan men kiezen of men een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon wil spreken. Iemand die een van de vertrouwenspersonen wil spreken kan bellen met telefoonnummer 0543 200 024. Of door het contactformulier op de website in te vullen: https://winterswijkseuitdaging.nl/meldpunt-vertrouwenspersoon


Contact

Secretaris: Olaf Rikkers This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V
oor algemene vragen.
Postadres:
P.Lieftincklaan 17
7103 JA Winterswijk
Telefoonnummer:
0543 521802


Vragen over de competitie: Geertje Tonnaer via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Webmaster: Geertje Tonnaer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V
oor vragen, ideeën en suggesties over de website.Geen badminton seizoen 2023/2024

Sport- en Turnhal Winterswijk

De Vlier

Jeugd

Jeugd

18 okt

21 okt

27 dec

30 dec

3 jan

6 jan

14 feb

17 feb

1 mrt

30 mrt

 

27 apr

1 en 8 mei

4 en 11 mei

 

 

Laatste speeldatum (voor alle spelers)

26 juni 2023

29 juni 2023

 

Sporthal de Vlier – geen badminton overdag (dinsdag)

21 nov (Tweede Kamer verkiezing)

26 dec

 

 Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit schriftelijk te doen
(onder vermelding van reden) bij het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Afmelding bij de trainer of anderen wordt niet geaccepteerd.Afmeldingen voor de 15e van de maand gaan in op de 1e van de volgende maand.
Voorbeeld: afmelding voor 15 augustus gaat in op 1 september, afmelding vanaf 15 augustus gaat in op 1 oktober.

Diegene die in januari nog lis is en zich pas per februari afmeldt, is wel de jaarlijkse bondscontributie verschuldigd.
Deze wordt door 't Pluumke'67 niet terug betaald omdat wij deze van Badminton Nederland ook niet retour krijgen.