banner_jubileum_klein

Privacyverklaring


BC ’t Pluumke ‘67 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC ’t Pluumke ‘67 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BC ’t Pluumke ‘67 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door BC ’t Pluumke ‘67 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over BC ’t Pluumke ‘67 en/of uitnodigingen;

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het ondertekende inschrijvingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC ’t Pluumke ‘67 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Bankgegevens;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door BC ’t Pluumke ‘67 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerde worden door BC ’t Pluumke ‘67 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Aanmelding als donateur.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC ’t Pluumke ‘67 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BC ’t Pluumke ‘67 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door BC ’t Pluumke ‘67 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC ’t Pluumke ‘67 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Salarisgegevens;

-          Kopie ID;

-          BSN-nummer;

-          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BC ’t Pluumke ‘67 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Foto’s en/of ander beeldmateriaal en publicatie hiervan

Wij kunnen foto’s en/of ander beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze locatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

In de AVG staat dat als je digitale diensten aanbiedt aan kinderen dat de ouders dan altijd toestemming moeten geven.

Q: Geldt dit ook voor foto’s?

A: Nee, een foto is geen digitale dienst, ook kinderen mogen onder de grondslag gerechtvaardigd belang op de foto. Wel zijn kinderen een kwetsbare groep, dus hierbij is extra voorzichtigheid geboden. Om risico te vermijden zal toestemming moeten worden gevraagd.

 

Q: Mogen individuele sportfoto’s gepubliceerd worden op de website?

A: Vaak hebben foto’s van bijvoorbeeld de winnaar van een wedstrijd of een actiefoto van een individuele sporter nieuwswaarde. De vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring maken dat foto’s met nieuwswaarde gepubliceerd mogen worden.

 

Q: Wat als iemand bezwaar heeft tegen plaatsing van een foto?

A: Het is goed om leden de mogelijkheid te bieden om aan te geven dat ze bezwaar hebben om herkenbaar in beeld gebracht te worden, zeker als het lid hier zwaarwegende belangen bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan een kind in een pleeggezin waarvan de ouders niet mogen weten waar het kind precies is. Zeker als dit vooraf is aangegeven kun je hier als club goed rekening mee houden.

Het is echter altijd een afweging van het belang van de vereniging om foto’s te plaatsen tegenover het belang van het lid om dit niet te doen. De vereniging moet bij bezwaar wel een dwingende gerechtvaardigde grond hebben als de foto’s worden verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Als een foto al geplaatst is en iemand maak hier bezwaar tegen, dan kun je als vereniging besluiten om de foto te vervangen door een andere foto als dit gemakkelijk te realiseren is.

Als het moeilijk is om de foto te vervangen, dan is het goed om de belangenafweging tussen club en lid zorgvuldig te maken. Een lid kan namelijk naar de rechter stappen, die eveneens de belangenafweging zal maken.

 

Q: Hoe verhoudt het recht om vergeten te worden met publicatie van foto’s?

A: Het recht om vergeten te worden kan inderdaad strijdig zijn met andere rechten, zoals persvrijheid. Het is niet zo dat het recht om vergeten te worden altijd boven andere rechten gaat. Dit zal dan per geval bekeken worden.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website treft u ook links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-          Het verzorgen van de (leden) administratie;

-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BC ’t Pluumke ‘67 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Clubhistorie

BC ’t Pluumke ‘67 hecht grote waarde aan haar clubhistorie. De club is opgericht op 19 maart 1966. Hierdoor is in de loop 50 jaar veel lief en leed gedeeld. BC ’t Pluumke ‘67  bewaard ontvangen en gedocumenteerde stukken zorgvuldig. Indien wij deze stukken en/of namen publiceren zal toestemming aan de betrokken gevraagd worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-          Alle personen die namens BC ’t Pluumke ‘67 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BC ’t Pluumke ‘67

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.