banner_jubileum_klein

Op de algemene ledenvergadering van 14 maart 2023 is door de leden besloten om als vertrouwenspersoon te kiezen voor het Centrum Veilige Sport Nederland. Dit is het meldpunt en kenniscentrum (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport.

 

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

·       door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

·       als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

·       plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

 

Waar kan ik GOG melden?

Ook in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag of zie je het gebeuren? Neem dan contact op met Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan door te bellen naar 0900-2025590 of een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wil je liever anoniem iets melden? Anoniem een melding doen kan hier.

 

Meer informatie is te vinden op de website van badminton Nederland: https://www.badminton.nl/grensoverschrijdend-gedrag
En op de site van Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/

 

Meldingplicht seksuele intimidatie

Sinds 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder Badminton Nederland. Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

 

Verder is in de statuten (artikel 7.4.) ’t Pluumke ’67 opgenomen dat: “Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.”

 

VOG

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent (het) Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

 

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

 

Binnen ’t Pluumke ’67 is besloten, als preventief beleid, de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle jeugdtrainers een VOG te vragen.

 

Bronnen:

- https://www.badminton.nl/

- https://centrumveiligesport.nl/

- https://nocnsf.nl/